Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết hoạt động công đoàn ngành giáo dục năm học 2009-2010

    (VOH) - Hôm qua, Liên đoàn lao động TP tổ chức lễ tổng kết hoạt động công đoàn các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các đơn vị giáo dục đào tạo năm học 2009-2010.

    Kết quả, trong năm học 2009-2010, các công đoàn trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các đơn vị giáo dục đào tạo đã vận động được nhiều cán bộ giảng viên, công nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học với 52 đề tài cấp nhà nước, 196 đề tài cấp bộ, ngành, 192 đề tài cấp tỉnh, thành phố và 930 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu, đánh giá tốt, nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tế.

    Mỹ Trang

    .