Picture of the author
Picture of the author

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử

Chương 2: Phản Ứng Hóa Học

Chương 3: Mol Và Tính Toán Hóa Học

Chương 4: Oxi - Không Khí

Chương 5: Hiđro - Nước

Chương 6: Dung Dịch