Picture of the author
Picture of the author

Dao Động Và Sóng Điện Từ

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử