Picture of the author
Picture of the author

Nhóm Halogen

Chương 2: Bảng Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Và Định Luật Tuần Hoàn

Chương 3: Liên Kết Hóa Học

Chương 4: Phản Ứng Oxi Hóa - Khử

Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

Chương 7: Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học