Picture of the author
Picture of the author
SGK CD Toán 6»Số Tự Nhiên»Tìm hiểu các tính chất và các dạng bài t...

Tìm hiểu các tính chất và các dạng bài tập liên quan đến phép cộng

Phép cộng là một trong những phép toán cơ bản và quan trọng nhất. Bài viết sau đây cung cấp kiến thức và các dạng bài tập của phép cộng để học sinh có thể luyện tập tại nhà.

Xem thêm

1. Phép cộng hai số tự nhiên 

Khi thực hiện phép cộng hai số tự nhiên, ta cộng theo thứ tự từ phải sang trái.

Thực hiện phép cộng hai số tự nhiên bất kì cho ta một số tự nhiên duy nhất gọi là tổng của chúng.

Ví dụ: 30 + 26 = 56 

Trong đó: 30 là số hạng thứ nhất, 36 là số hạng thứ hai, 56 là tổng của phép cộng hai số hạng.

2. Các tính chất của phép cộng

2.1 Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân

a + b =  b + a: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

2.2 Tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân

(a + b) + c = a + (b + c)

Muốn cộng môt tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số thứ hai và thứ ba.

2.3 Cộng với số 0

a + 0 = 0 + a = a

Tổng của một số với 0 bằng chính số đó.

3. Các dạng bài tập phép cộng

3.1 Phép cộng không có nhớ và phép cộng có nhớ 

Phép cộng có nhớ

Ví dụ: Thực hiện phép tính: 35 + 8 

Ta có: 

5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1

3 cộng 0 bằng 3, nhớ 1 bằng 4

Vậy kết quả bằng 43.

Trong đó: 

Số 35 là số hạng thứ nhất. Số 8 là số hạng thứ hai. 43 là tổng của phép tính cộng giữa 35 và 8.

Phép cộng có nhớ là các phép cộng mà khi cộng dồn các số hạng thuộc một hàng nào đó lại thì có kết quả lớn hơn 10.

Phép cộng không có nhớ

Ví dụ: Thực hiện phép tính 64 + 2 

Ta có:

4 cộng 2 bằng 6, viết 6

6 cộng 0 bằng 6, viết 6

Vậy kết quả bằng 66.

Trong đó: 

Số 64 là số hạng thứ nhất. Số 2 là số hạng thứ hai. 66 là tổng của phép tính cộng giữa 64 và 2.

Phép cộng không có nhớ là các phép cộng mà khi cộng dồn các số hạng thuộc một hàng nào đó lại thì có kết quả bé hơn 10.

3.2 Các dạng bài tập

Dạng 1: Đặt tính rồi tính 

Ví dụ 1: 203 + 525

+203525728

Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có: 

3 cộng 5 bằng 8, viết 8

0 cộng 2 bằng 2, viết 2

2 cộng 5 bằng 7, viết 7

Vậy 203 + 525 = 728.

Ví dụ 2: 754 + 67

+75467821

Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có:

4 cộng 7 bằng 11, viết 1 nhớ 1

5 cộng 6 bằng 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 1

7 thêm 1 bằng 8, viết 8 

Vậy 754 + 67 = 821.

Dạng 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

745 + 268 + 732 = 745 + (268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790

87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

1295 + 105 + 1460 = (1295 + 105) + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình tự học và ôn tập tại nhà.

Tác giả: VOH

Số tự nhiên là gì? Tìm hiểu về tập hợp các số tự nhiên
Tìm hiểu các tính chất và các dạng bài tập liên quan đến phép trừ