Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 17: Bài Tập Vận Dụng Định Lu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 48...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 48

Xem thêm

Đề bài

Bài 2 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 48

Một ấm điện có ghi 220V - 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích.

a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi đó.

c. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Đáp án và lời giải

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:

b) Hiệu suất của bếp:

Nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra khi đó là:

c) Từ công thức:

Thời gian đun sôi lượng nước:

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 1 Trang 47
Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 48