Picture of the author
Picture of the author
SGK Vật Lý 9»Điện Học»Bài Tập Bài 17: Bài Tập Vận Dụng Định Lu...»Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 48...

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 3 Trang 48

Xem thêm

Đề bài

Bài 3 SGK Vật Lý 9 Tập 1 Trang 48

Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng với tiết diện là 0,5 mm2. Hiệu điện thế ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biêt điện trở suất của đồng là l,7.10-8Ωm.

a. Tính điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng điên chung tới gia đình.

b. Tính cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn khi sử dụng công suất đã cho trên đây

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h

Đáp án và lời giải

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn là:

b) Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:

c) Công suất tỏa ra trên dây dẫn là:

Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là:

(vì 1kW.h = 1000W.3600s = 3600000J)

Tác giả: Tạ Nguyễn Nguyên Bình

Giải Bài Tập SGK Vật Lý 9 Bài 2 Trang 48