CEO Nguyễn Công Bình: Giá trị lớn hơn giá cả | DNK #48 22:04

CEO Nguyễn Công Bình: "Giá trị lớn hơn giá cả" | DNK #48

Phải tạo được giá trị cho khách hàng, đề cao giá trị hơn giá cả là một trong năm ứng dụng triết lí mà DCI Việt Nam của CEO Nguyễn Công Bình đang áp dụng.

Nội dung chính
Cùng đón nghe những ứng dụng còn lại của ông Nguyễn Công Bình trên những tập phát sóng của chương trình Doanh Nhân Kể
Hiện thêmẨn bớt