default-thumb-voh-radio-podcast

Học tập Bác: Chị Nguyễn Thị Thúy Vân - gương phụ nữ Đồng Khởi mới, tấm gương nổi bật trong học tập và làm theo Bác

Nông dân tiêu biểu - Trần Văn Hải là tấm gương nổi bật khác

20:44 GMT+7, Thứ Sáu, 16/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
17000Chia sẻ