Chỉ vì người hẹn một câu, mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời 09:32

Chỉ vì người hẹn một câu, mà ta lỡ cỡ chừng đâu một đời

Tình yêu nếu bảo rằng ngọt ngào, có ngọt ngào. Bảo cay đắng, có cay đắng…thế nên tình yêu trong mắt người đời chúng ta chính là muôn hình vạn trạng, nhìn hạnh phúc nhưng chưa chắc đã hạnh phúc, nhìn đau khổ chưa chắc đã đau khổ.