default-thumb-voh-radio-podcast

Chuyện tiết kiệm khi sáng tạo từ

Sáng tạo từ là quá trình lâu dài của ngôn ngữ. Cách sử dụng ít vỏ ngữ âm để tạo nhiều từ. Từ nào có trước, từ nào có sau.

09:00 GMT+7, Thứ Hai, 08/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9300Chia sẻ