Hành trang tân sinh viên - Từ những điều nhỏ nhất 08:01

Hành trang tân sinh viên - Từ những điều nhỏ nhất

Khoảng thời gian sinh viên là giai đoạn mỗi người tự bước ra môi trường học tập khác hoàn toàn so với trường học thời phổ thông. Tại đây sẽ có nhiều vấn đề tác động buộc mỗi các nhân phải tự xác định cho mình...