11:44

Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh- Di sản văn hóa phi vật thể của Unesco

Trong ví giặm Nghệ Tĩnh, hai yếu tố âm vực và âm điệu được thể hiện khá rõ ràng: chúng phối hợp, hỗ trợ cho nhau để xác định tính nhạc