Trần Đình Lý
Trần Đình Lý

Trần Đình Lý

Giảng viên

Học hàm, Học vị

Tiến Sĩ

Chuyên ngành

Kinh Tế

Cơ quan công tác

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Chức vụ hiện tại

Phó hiệu trưởng

Chuyên gia VOH - Tiến sĩ Trần Đình Lý tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM vào năm 1990. Ông lấy bằng Thạc sĩ cùng chuyên ngành vào năm 2003, lấy bằng Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế Nông nghiệp vào năm 2012. Tiến sĩ Trần Đình Lý là người có thâm niên công tác, giữ nhiều chức vụ quản lý quan trọng tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM và các đơn vị.

 • Phó Hiệu trưởng tại Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
 • Phó chủ tịch Liên Chi hội đào tạo bất động sản Việt Nam

 • Phó Ban Đào Tạo tại Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức

 • Chủ tịch điều hành tại Chủ tịch Điều hành Dự án Tiếp thị Nông sản Việt

 • Ủy viên Ban Thường Vụ tại Hội Marketing Việt Nam, VMA

 • Giám đốc Phân hiệu Ninh Thuận

Quá trình làm việc

 • 1990 - 1997: Giảng viên Khoa Kinh tế; Thư ký Hiệu trưởng (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
 • 1997 - 1998: Giảng viên, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Bí thư Chi bộ KHTC (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
 • 1998 - 2007: Giảng viên chính (2005), Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Đảng ủy viên (từ năm 2003); UV Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư Chi bộ Phòng KHTC (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
 • 2007 - 2012: Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đoàn thể - Sinh viên, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
 • 2012 - 2019: Giảng viên chính, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Đào tạo – Công tác Sinh viên – Khảo thí & BĐ CLGD, Trưởng Phòng Đào tạo (Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM), Trưởng BM QTKD Khoa Kinh tế.
 • 2019 - nay: Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM