កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 10/06/2024Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 10/06/2024

10/06/2024
00:00
វាលស្រែស្រូវកាត់បន្ថយការបន្សាយទីពីរនៅតំបន់ដីសណ្ដទន្លេគឺវឡុងបានបង្កើតឡើង

10 thg 6, 2024 | TIẾNG KHMER - ថ្មីៗនេះ ខេត្ត Sóc Trăng បានរៀបចំពិធីចាប់ផ្តើមដំណើរការវាលស្រែស្រូវកាត់បន្ថយការបន្សាយក្រោមគម្រោងព្រាង 1 លានហិកតាស្រូវគុណភាពខ្ពស់នៅសហករណ៍កសិកម្ម Hưng Lợi ស្រុក Long Phú។

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100