កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 12/06/2024Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 12/06/2024

12/06/2024
00:00
រដ្ឋសភាយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការជនជាតិ

12 thg 6, 2024 | TIẾNG KHMER - សម័យប្រជុំលើកទី 7 នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី XV បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 20/5 ដល់ថ្ងៃទី 28/6 មានអត្ថន័យសំទាំងខាងការងារនីតិប្បញ្ញត្តិ ត្រួតពិនិត្យកំពូលផង និងសម្រេចញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរ។

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100