កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 23/02/2024Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរ - 23/02/2024

23/02/2024
00:00
ឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរមុខជំនាញជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ

បណ្តាស្រុក ទីរួមខេត្ត និងទីក្រុងក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្ត Sóc Trăng កំពុងជួយឧបត្ថម្ភឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរមុខជំនាញ និងទឹកប្រើប្រាស់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរ

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100