Cần “mềm hóa” học tập lý luận chính trịArticle thumbnail

Cần “mềm hóa” học tập lý luận chính trị

01/01/2024
00:53
Bài - Cần “mềm hóa” học tập lý luận chính trị.

Việc nâng cao lý luận chính trị trong học sinh sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100