Chăm sóc cho trẻ Tự kỷ- Khó khăn và Cơ hội của phụ huynhArticle thumbnail

Chăm sóc cho trẻ Tự kỷ- Khó khăn và Cơ hội của phụ huynh

08/12/2023
00:00
Nguyễn Phạm Phương Anh, Saigon Psychub - Trưởng Bộ phận Can thiệp Trẻ em
01:00
Võ Tấn Phượng Hồng- Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý, Trường Đại học Hoa Sen

1.Nguyễn Phạm Phương Anh, Saigon Psychub - Trưởng Bộ phận Can thiệp Trẻ em 2.Võ Tấn Phượng Hồng- Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Tư vấn Giải pháp Tâm lý, Khoa Khoa học Xã hội – Luật của Trường Đại học Hoa Sen (HSU)