Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù 2023-số 33Article thumbnail

Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng đặc thù 2023-số 33

05/12/2023
05:30
TP.HCM đào tạo hơn 9.000 nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội mới

TP.HCM đào tạo hơn 9.000 nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội mới

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100