default-thumb-voh-radio-podcast

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

phát lại Nông thôn mới ngày 10/10/2022 - Bài: Ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng nông thôn mới - Chuyên mục “Nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”04:30 GMT+7, Thứ Ba, 11/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ