កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរថ្ងៃទី ១-១០-២០២២Article thumbnail

កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរថ្ងៃទី ១-១០-២០២២

Thứ Bảy, 01/10/2022, 04:30 (GMT+7)
00:00
ថ្មីៗនេះ សមាគមន៍កាកបាទក្រហមវៀតណាម និងមូលនិធិ Urgo របស់ប្រទេសបារាំងបានបំផុសកម្មវិធី "ជួយសង្គ្រោះតាមលទ្ធភាព" សម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល ដំបូង សម្រាប់ឱសថការីនៅតាមឱសថស្ថានក្នុងទូទាំងប្រទេស។

01 thg 10, 2022 | TIẾNG KHMER - ព័ត៍មានថ្មីៗ

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100