Chuyển đổi số hướng đến sự công bằng trong giáo dục Article thumbnail

Chuyển đổi số hướng đến sự công bằng trong giáo dục

20/05/2024
02:00
Chuyển đổi số hướng đến sự công bằng trong giáo dục

Vấn đề chuyển đổi số trong giáo dục mở và điều kiện, cơ hội cho người dân được học tập để nâng cao kiến thức, rèn luyện, phát triển kỹ năng thường xuyên, liên tục và suốt đời

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100