Đấu tranh, phản bác luận điệu phủ nhận thành tựu đổi mới ở VNArticle thumbnail

Đấu tranh, phản bác luận điệu phủ nhận thành tựu đổi mới ở VN

15/01/2024
00:00
Đấu tranh, phản bác luận điệu phủ nhận thành tựu đổi mới ở VN

Nhận diện và phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để góp phần khẳng định hơn nữa những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100