Doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam vẫn còn gặp khóArticle thumbnail

Doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam vẫn còn gặp khó

02/02/2024
14:07
Doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam vẫn còn gặp khó

Khung hành lang pháp lý, việc hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, đưa KH&CN thực sự trở thành lực lượng sản xuất quan trọng vẫn còn nhiều bất cập.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100