Đổi mới và bền vững, đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế.Article thumbnail

Đổi mới và bền vững, đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế.

11/02/2024
02:00
Đổi mới và bền vững, đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế.

Đổi mới và bền vững hướng ra thị trường quốc tế không chỉ là một chủ đề quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, mà còn là mục tiêu cấp thiết TPHCM hướng tới.