Đối ngoại đã góp phần tích cực vào quá trình phục hồi của TPHCMArticle thumbnail

Đối ngoại đã góp phần tích cực vào quá trình phục hồi của TPHCM

05/01/2023
09:00
Bài: Đối ngoại đã góp phần tích cực vào quá trình phục hồi của TPHCM

Chính các hoạt động có hiệu quả của Sở Ngoại vụ đã giúp cho thành phố làm tốt công tác đối ngoại ở cả ba mặt đối ngoại Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân.