default-thumb-voh-radio-podcast

10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2022

Bộ tiêu chí đánh giá cơ sở giáo dục đại học kỳ vọng sẽ là cơ chế quan trọng để đánh giá, ghi nhận nỗ lực và kết quả của các cơ sở giáo dục đại học trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. 11:30 GMT+7, Thứ Hai, 30/1/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
9800Chia sẻ