Đưa điện về vùng khát sángArticle thumbnail

Đưa điện về vùng khát sáng

27/11/2023
00:00
Đưa điện về vùng khát sáng

Ở những nơi ấy vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp, các thầy cô giáo phải đốt đèn dầu cho các con đi tìm con chữ, nhưng nay thì khác rồi, 18 hệ thống năng lượng mặt trời được vận động