Giáo dục lý tưởng CM, CN Mác–Lenin, tư tưởng HCM trong trường họcArticle thumbnail

Giáo dục lý tưởng CM, CN Mác–Lenin, tư tưởng HCM trong trường học

865 lượt nghe
21/09/2023
18:21
Giáo dục lý tưởng CM, CN Mác–Lenin, tư tưởng HCM trong trường học

Nhiều tài liệu cho thấy để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá Nhà nước, các thế lực thù địch đặt trọng tâm là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, nền tảng CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh