Giao lưu TS Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc điều hành Cty CN Promete Article thumbnail

Giao lưu TS Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc điều hành Cty CN Promete

29/11/2023
01:15
Giao lưu TS Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc điều hành Cty CP CN Promete

Promete tạo ra Milu, như một thông điệp mong muốn tham gia vào chatbot trí tuệ nhân tạo, tạo ra giải pháp phục vụ trong công tác quản lý nhà nước hiệu quả như tạo AI trả lời tự động về các quy định, thủ tục,..