default-thumb-voh-radio-podcast

Hội thảo khoa học lý luận

Thống nhất với các ý kiến tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 22/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
3200Chia sẻ