Phát huy tính sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làmArticle thumbnail

Phát huy tính sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm

28/11/2023
00:50
Phát huy tính sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm

Theo các chuyên gia, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, ban hành một số cơ chế, chính sách cổ phần hóa.