Nhận diện luận điệu xuyên tạc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022Article thumbnail

Nhận diện luận điệu xuyên tạc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

28/12/2023
00:00
Nhận diện luận điệu xuyên tạc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100