Nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá Article thumbnail

Nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá

03/10/2023
00:00
Nhiều lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá

TP.HCM tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng đã làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quí trước.