Nông thôn mới ngày 7/12/2023Article thumbnail

Nông thôn mới ngày 7/12/2023

07/12/2023
01:49
Bài: Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
16:06
Chuyên mục “Tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường”

Tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững