Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Không gian Văn hóa HCMArticle thumbnail

Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Không gian Văn hóa HCM

24/11/2023
00:01
Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Không gian Văn hóa HCM

Củng cố, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thành công trong việc xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố