default-thumb-voh-radio-podcast

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Để xứng đáng là người đảng viên, người lãnh đạo thì phải thực hiện được ý đảng lòng dân, tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.17:45 GMT+7, Thứ Tư, 22/3/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
12400Chia sẻ