Phát triển năng lượng tái tạo cần cơ chế phù hợpArticle thumbnail

Phát triển năng lượng tái tạo cần cơ chế phù hợp

02/12/2023
01:00:00
Doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo còn gặp nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc.

Doanh nghiệp trong ngành năng lượng tái tạo còn gặp nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc trong kinh doanh sản xuất. Quy hoạch tuy đã rõ ràng, chi tiết, nhưng việc thực thi quy hoạch lại không được như kỳ vọng, còn gây ách tắc, chậm trễ