Piah ka bhap bini rahra hu ngak po biak baiArticle thumbnail

Piah ka bhap bini rahra hu ngak po biak bai

29/11/2023
03:00
Piah ka bhap bini rahra hu ngak po biak bai

Bruk pambuak gauk di Kanja lac biak praong piah khik kajap bruk pasang iek, pacang khik menuac khin ndem, khin ngak saong hu jalan pok mayaom cambaih laih