Quảng cáo ngoài trời chỉ đi vào nền nếp khi có quy hoạchArticle thumbnail

Quảng cáo ngoài trời chỉ đi vào nền nếp khi có quy hoạch

25/09/2023
00:00
Quảng cáo ngoài trời chỉ đi vào nền nếp khi có quy hoạch

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời gắn với quy hoạch phát triển đô thị để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường thông qua quảng cáo; đảm bảo sự thống nhất trong công tác cấp phép xây dựng công trình quảng cáo