Thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế xanhArticle thumbnail

Thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

668 lượt nghe
27/09/2023
07:00
Thành phố thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với chủ đề "Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải ròng bằng không" là một trong những chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện mục tiêu đề ra.