Làm du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP, cần gì?Article thumbnail

Làm du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP, cần gì?

27/09/2023
30:00
Nội dung 0

Gắn du lịch với phát triển nông nghiệp là điều không quá xa lạ, nhưng chúng ta cần những yêu cầu cụ thể, tiêu chuẩn chặt chẽ để du lịch nông nghiệp trở nên nhân văn, du lịch xanh và sinh thái hơn.