Tìm giải pháp phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt NamArticle thumbnail

Tìm giải pháp phát triển du lịch xanh bền vững tại Việt Nam

22/11/2023
30:00
Phát triển du lịch xanh là phương thức quan trọng để phát triển du lịch bền vững, đã được định hướng

Phát triển du lịch xanh là phương thức quan trọng để phát triển du lịch bền vững, đã được định hướng trong các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.