Ứng dụng công nghệ vào việc xử lý rác đô thị... Article thumbnail

Ứng dụng công nghệ vào việc xử lý rác đô thị...

29/11/2023
00:00
Khách mời Nguyễn Trọng Minh - tác giả phần mềm G.rac với việc ứng dụng công nghệ vào việc xử lý rác

Khách mời Nguyễn Trọng Minh - tác giả phần mềm G.rac với việc ứng dụng công nghệ vào việc xử lý rác đô thị...