default-thumb-voh-radio-podcast

ĐÀO TẠO TỪ XA

Mới nhất

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 05/06/2023

Các điểm mới trong INCOTERMS 2010 so với INCOTERMS 200005/06/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 03/06/2023

Các điều kiện cơ sở giao hàng INCOTERMS03/06/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 02/06/2023

Nghiệp vụ ngoại thương_Giới thiệu về hoạt động ngoại thương02/06/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 01/06/2023

Câu chuyện giáo dục01/06/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 31/05/2023

Chiến lược Marketing quốc tế (TT)31/05/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 30/05/2023

Chiến lược Marketing quốc tế30/05/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 29/05/2023

Thiết kế và tổ chức hoạt động của công ty quốc tế (TT)29/05/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 27/05/2023

Thiết kế và tổ chức hoạt động của công ty quốc tế27/05/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 26/05/2023

Liên minh chiến lược quốc tế26/05/2023

Đào tạo từ xa 14h00 ngày 25/05/2023

Câu chuyện giáo dục25/05/2023