028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội Nông dân vững mạnh - Nông dân biết làm giàu

(VOH) - Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 14/10/1930, Đảng đã quyết định thành lập Tổng Nông Hội Đông Dương. 82 năm đã qua, giai cấp nông dân đã có những đóng góp to lớn sức người, sức của cho cách mạng giải phóng dân tộc.

Trong 2 cuộc kháng chiến, giai cấp nông dân là chỗ dựa vững chắc của cách mạng nước ta. Chính giai cấp nông dân đã đóng góp công sức, máu xương tài sản của mình nhiều nhất cho sự nghiệp cách mạng nước ta.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp nông dân tiếp tục có những đóng góp lớn lao từ thực tiễn làm cơ sở cho sự hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Phát huy tinh thần yêu nước, đức tính lao động cần cù, sáng tạo giai cấp nông dân đã đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; khai thác tiềm năng về vốn đất đai lao động việc làm; tiếp thu các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; nâng cao hiệu quả đầu tư; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển ngành nghề; phá thế độc canh, tự cấp, tự túc; tiếp cận thị trường... đã làm thay đổi đáng kể kinh tế nông nghiệp, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân nước ta.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt. Nông dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều hộ nông dân đã hiến đất, đầu tư kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống đường giao thông nông thôn. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân nước ta ngày càng được nâng cao, khẳng định là chủ thể xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững, nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Hội Nông dân Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà nòng cốt là liên minh Công - Nông - Trí. Đại hội XI của Đảng khẳng định: "Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được mở rộng và tăng cường nên cơ sở thống nhất về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh". Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, giai cấp nông dân cùng với nhân dân cả nước tạo nên những thành tựu khá toàn diện và to lớn trên mặt trận sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là xây dựng nông thôn mới.


Người nông dân ngày nay có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước. Ảnh minh họa

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Nông dân VN (tháng 3/1998) là cột mốc quan trọng, một bước ngoặc có ý nghĩa lịch sử trong sự phát triển của phong trào nông dân, khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng ta về vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và Hội Nông dân VN trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời đề ra những mục tiêu hoạt động của hội, theo đường lối đổi mới của Đảng.

Qua 5 kỳ đại hội, các cấp Hội Nông dân VN không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Hiện nay, các sản phẩm do nông dân làm ra đã nuôi được nhân dân ta ăn ngon mặc đẹp với cuộc sống ngày càng được cải thiện, ngoài ra còn góp gần 30% giá trị xuất khẩu của cả nước. Với sự vững vàng, kiên định của giai cấp nông dân, với sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Hội Nông dân VN, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa 10, Đảng đã đề ra Nghị quyết 26 về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn. Đây là một Nghị quyết tạo ra động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân VN phát triển toàn diện và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân TPHCM đã không ngừng lớn mạnh, đến nay tổ chức hội đã có trên 92.000 hội viên nông dân, đội ngũ cán bộ hội từng bước được tăng cường, trẻ hóa và luôn trau dồi năng lực, phẩm chất đạo đức để tiếp nối truyền thống của lớp lớp cha anh đi trước, cống hiến cho giai cấp nông dân, cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp và tiến bộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả nhiều mặt tại 6 xã điểm và 22/58 xã triển khai nhân rộng xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra có 52/58 xã đã và đang xây dựng đề án về nông thôn mới phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.

Điểm nổi bật của Hội Nông dân TPHCM là gắn liền công tác hội với việc phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị có hàm lượng chất xám cao, với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần bà con nông dân. Trong bối cảnh đô thị hóa, diện tích nông nghiệp ngày càng thu hẹp, xây dựng nền nông nghiệp đô thị phải dựa trên cơ sở qui hoạch một cách khoa học, tránh để nông dân chạy theo sản xuất phong trào thay đổi vật nuôi cây trồng tự phát.

Là tổ chức chính trị của Đảng, Hội Nông dân VN có nhiệm vụ tập hợp hội viên và nông dân thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu của Đảng. Cụ thể hiện nay, tổ chức hội và bà con nông dân phải quán triệt và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về “Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng". Thứ 2 là cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị đóng góp tích cực cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 - một nhu cầu cấp thiết trong việc quản lý xã hội, mà đất đai luôn đi cùng với nông dân.

Thực hiện tốt các mục tiêu này là những việc làm cụ thể thiết thực của giai cấp nông dân VN, giai cấp nông dân TPHCM nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Hội Nông dân VN.

Hữu Quan