VOH default thumbnail
 - 
Việt Nam sau 30 năm đổi mới đã thay đổi “không thể nhận ra,” trở thành một đối tác bình đẳng với Nga, song vẫn duy trì chính sách tốt đẹp với Nga.