VOH default thumbnail
 - 
Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 3 ngày.