Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sáng mãi ngọn lửa tinh thần Cách mạng tháng Tám!

    08:39 - 19/08/2019

    Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, là sự kiện vĩ đại đưa dân tộc Việt Nam từ một nước thuộc địa thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa....